O mnie pl – en

|

Witaj! Sawa­bona!

W tych kilku sło­wach przy­bliżę Tobie frag­ment tego, kim jestem i jak
odczu­wam życie.

Posłu­guję się pseu­do­ni­mem arty­stycz­nym Ishta. Owe imię przy­szło do mnie na jed­nej z trud­niej­szych cere­mo­nii ayahu­asci w Ama­zoń­skiej dżun­gli.
Jestem podróż­ni­kiem pomię­dzy duchową czę­ścią mojej wyobraźni a fizycz­nym obra­zem urze­czy­wist­nio­nych przeze mnie marzeń.
Zawo­dowo zaj­muję się tatu­ażem, jest on rów­nież moją naj­więk­szą pasją. Ten spo­sób wyra­ża­nia sie­bie jest znany ludz­ko­ści od wie­ków, a los chciał, abym i ja napo­tkał go na swo­jej dro­dze.
Rozwój duchowy i tatuaż pro­wa­dziły mnie rów­no­le­gle swo­imi ścież­kami,

a w pew­nym miej­scu zna­la­zły swoje połą­cze­nie, które z cza­sem coraz bar­dziej
odci­snęło swoje zna­cze­nie i wio­dącą w nim moc.
W ten oto spo­sób zaczą­łem pra­co­wać z intu­icyj­nym, rytu­al­nym tatu­ażem, który

otwiera nas ponow­nie na wie­dzę o świę­tej geo­me­trii i sta­ro­żyt­nych sym­bo­lach. Duchowo orga­niczną prze­strzeń, jaką jest ludz­kie ciało, trak­tuję jako świą­ty­nię,
dla­tego też zdo­bie­nie jej jest dla mnie wiel­kim zaszczy­tem, jak i odpo­wie­dzial­no­ścią.
Tatuaż sta­nowi dużą część mojego życia, lecz to nie tylko nim oddy­cham. Sta­ram się dać sobie pełną swo­bodę i wol­ność. Odczu­wam je w momen­cie, gdy spę­dzam czas z rodziną, podró­żuję, poznaję świat i ludzi, ale przede wszyst­kim w momen­cie, gdy znów odkry­wam samego sie­bie na nowo.
Szczę­ście dla mnie to rodzina i przy­ja­ciele, to cele­bra­cja chwili spo­tkań z nimi, to wolny umysł, który daje mi modli­twa, sport i medy­ta­cja. Moje szczę­ście to tatuaż i muzyka, prawda i prze­pływ, to droga i ludzie.
Nato­miast każdy spo­tkany czło­wiek na tej dro­dze to nowa strona fascy­nu­ją­cej podróży, gdzie tatu­owa­nie staje się nie tylko sztuką, ale rów­nież wspólną opo­wie­ścią o życiu i odkry­wa­niu rado­ści w pro­stych chwi­lach.

Z pasją, rytu­ałami i igłami

Ishta

In these few words, I will share with you a fragment of who I am and how I feel about life. I go by the artistic pseudonym Ishta. This name came to me during one of the more challenging ayahuasca ceremonies in the Amazon jungle. I am a traveler between the spiritual part of my imagination and the physical manifestation of my dreams. Professionally, I am a tattoo artist, and it is also my greatest passion. This form of self-expression has been known to humanity for centuries, and fate decided that I would encounter it on my path. Spiritual development and tattooing have guided me along parallel paths, eventually finding a connection that has grown increasingly significant and powerful. This is how I began working with intuitive, ritual tattooing, which reopens us to the knowledge of sacred geometry and ancient symbols. I treat the human body, this spiritually organic space, as a temple, so adorning it is both a great honor and a responsibility for me. Tattooing constitutes a large part of my life, but it is not my only breath. I strive to give myself complete freedom and liberty. I feel this freedom when I spend time with my family, travel, explore the world and meet people, but most of all when I rediscover myself anew. Happiness for me is family, friends, the celebration of moments with them, a free mind granted by prayer, sports, and meditation. My happiness is tattooing and music, truth and flow, the path and the people. Every person I meet on this path is a new page in a fascinating journey, where tattooing becomes not only an art form but also a shared story of life and the joy found in simple moments.

With passion, rituals, and needles,

Ishta